{{resources.currentTitle}}: {{rankToDisplay}}

{{resources.goalTitle}}:
{{resources.graphNotes}} (?)


MP = คะแนนส่วนตัว ยอดสั่งซื้อส่วนตัวของโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์
OP = คะแนนองค์กร Iประกอบด้วยคะแนน MP และ CP ของโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์เอง และคะแนน MP และคะแนน CP จากโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ทุกรายทั่วทั้งองค์กรของโซเชียล มาร์เก็ตเตอร์
OP3 = คะแนนองค์กร 3 ระดับชั้น ประกอบด้วยคะแนน MP และ CP ของโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์เอง และคะแนน MP และ CP ภายในสามชั้นแรกที่มีผลงาน (active levels) ขององค์กรของโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ การมีผลงานพิจารณาจากผลงานที่ 150 AP
QL = ลูกทีมที่ทีมที่โซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ได้แนะนำเป็นโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์เองและทำคุณสมบัติครบถ้วน
LCC = คิดจากจำนวนลูกค้าภายในกลุ่ม (pod) ของโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ที่ได้มีการซื้อสินค้า (มีมูลค่าคะแนนสะสม มากกว่า 0)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาศึกษาจากแผนการจ่ายผลตอบแทน Modere.